“อุทิศแด่ผู้จากไป ให้สู่สังคม”  มากกว่าการแสดงความอาลัยที่มอบให้แด่ผู้วายชนม์คือการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้สร้างประโยชน์แก่สังคมและมูลนิธิที่ต้องการความช่วยเหลือต่าง ๆ รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมที่ทำให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้น

กิจกรรมของเรา

245602842_199490425638724_8417129388667449970_n.jpeg

“บุญหรีด พวงหรีดกระดาษ” มอบเงินบริจาค ช่วยสังคมผ่านวิกฤต Covid-19 โครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ” สภากาชาดไทย

บริษัท บุญหรีด เปเปอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย “บุญหรีด พวงหรีดกระดาษ” นำโดยนายวศิน ทองคำ กรรมการบริษัท(ซ้าย) และ นายอาคม พวงมาลี กรรมการบริษัท(ซ้าย) มอบเงินบริจาคจำนวน 132,500 บาท จากยอดการสั่งซื้อพวงหรีดกระดาษ ตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2564 โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น มอบให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ภายใต้โครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีนายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และนางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

หากคุณกำลังมองหาพวงหรีดที่ให้...ได้มากว่า
นึกถึงเรา บุญหรีด พวงหรีดกระดาษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิที่เข้าร่วม

1-Redcross.jpg

สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย ดำเนินการตามหลักการกาชาดสากล โดยส่งเสริมแนวคิดของกาชาดสากล และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ เพื่อบรรเทาทุกข์

และให้บริการด้านสุขภาพอย่างสูงสุดให้กับผู้ด้อยโอกาสได้ทันตามความต้องการ

กิจกรรมของสภากาชาดไทยมุ่งเน้นเรื่องภารกิจแก่นหลัก 4 ประการ คือ การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย, การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย, การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 

**สภากาชาดไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศลตาม

ประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

12-Sirirat.jpg

ศิริราชมูลนิธิ

ช่วยเหลือการรักษาผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโรงพยาบาลศิริราช ส่งเสริมการผลิตแพทย์และพัฒนาบุคคลากรการแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาอบรม และการค้นคว้าวิจัย ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
3. ร่วมมือ ส่งเสริม และประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่น

**ศิริราชมูลนิธิ เป็นองค์กรสาธารณกุศลตาม

ประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

2-Sritanya.jpg

มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 เป็นองค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 504 ตามประกาศของกระทรวงการคลัง วัตถุประสงค์หลักเพื่อ ช่วยเหลือผู้ป่วยด้านจิตเวช ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา สนับสนุนเครือข่ายชุมชนที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยตลอดจนกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยเพื่อดำรงชีพอย่างอิสระหรือมีคุณภาพชีวิตตามศักยภาพ

4-SOSA.jpg

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดำเนินการช่วยเหลือเด็กไทยที่ขาดพ่อแม่ ญาติมิตร ในรูปแบบครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว เด็กจะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง โดยได้รับความรักจากแม่โสสะ และยังได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ ปัจจุบันมีเด็กในการดูแลของครอบครัวโสสะประมาณ 700 คน ในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ บางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ่ สงขลา, หนองคาย, เชียงราย และภูเก็ต

6-Smile.jpg

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ได้ให้การรักษาผ่าตัดแก่ผู้ป่วยยากไร้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ รวมถึงแผลไฟไหม้ และความผิดปกติอื่น ๆ บนใบหน้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ พ.ศ.2540 รวมกว่า 23 ปี เราได้สร้างรอยยิ้มที่สดใสให้กับผู้ป่วยไปกว่า 13,000 คน

7-Saha.jpg

สหทัยมูลนิธิ

เพื่อพิทักษ์และคุ้มครองเด็กที่ครอบครัวประสบปัญหา พร้อมทั้งฟื้นฟูและเสริมกำลังครอบครัวให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ โดยเชื่อมั่นว่า เด็กทุกคนต้องมีชีวิตอยู่ในครอบครัวอย่างมั่นคงผาสุก ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวทดแทนชั่วคราวหรือถาวร รวมทั้งให้บริการด้านสวัสดิการเด็กและครอบครัวตามหลักวิชาการสังคมสงเคราะห์

5-MPK.jpg

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร มุ่งเน้นการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยครอบครัวเป็นหลัก โดยได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็นมูลนิธิถูกต้องตามกฎหมายจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตามเลขอนุญาตที่ ต.190/2529 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2529 เลขทะเบียนลำดับที่ 3326 ของกรุงเทพมหานคร และได้รับประกาศจากกระทรวงการคลังให้เป็นองค์การสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 325 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2540

3-Camilion house.jpg

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการลาดกระบัง เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นและดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ.2551 ภายใต้มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยเพื่อให้การสงเคราะห์ดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจให้กับเด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ในรูปแบบประจำ(กำพร้า)และไป-กลับ รวม85คน

10-one.jpg

มูลนิธิหนึ่งน้ำใจ / ONE LOVE FOUNDATION

"มูลนิธิหนึ่งน้ำใจ เพื่อหนึ่งชีวิตใหม่" เริ่มต้นจากโครงการ "One Love Changes One Life หนึ่งน้ำใจ เพื่อหนึ่งชีวิตใหม่" โครงการนี้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อ สร้างจิตสํานึกในการหยิบยื่นโอกาสการแบ่งปัน ความหวัง กําลังใจ แก่ผู้ที่ด้อยโอกาส โดยสนับสนุนและ ส่งเสริมการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งช่วยด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยยากไร้ ให้มีโอกาสได้รับการรักษาจากอาการเจ็บป่วย

9-EDF.jpg

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)

มูลนิธิ EDF เชื่อว่า "การศึกษา" เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะยกระดับ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยลดปัญหาสังคมด้านต่างๆ ให้น้อยลง เด็กและเยาวชนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา สามารถนำความรู้และทักษะต่างๆ จากการศึกษาไปใช้ประกอบอาชีพ หรือต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น สามารถนำพาตนเองและครอบครัวให้หลุดพ้นจากวัฎจักรของความไม่รู้ และความยากไร้ ไม่ต้องกลายเป็นแรงงานไร้ฝีมือ หรือตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์

กิจกรรมของเรา

245602842_199490425638724_8417129388667449970_n.jpeg

“บุญหรีด พวงหรีดกระดาษ” มอบเงินบริจาค ช่วยสังคมผ่านวิกฤต Covid-19 โครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ” สภากาชาดไทย

บริษัท บุญหรีด เปเปอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย “บุญหรีด พวงหรีดกระดาษ” นำโดยนายวศิน ทองคำ กรรมการบริษัท(ซ้าย) และ นายอาคม พวงมาลี กรรมการบริษัท(ซ้าย) มอบเงินบริจาคจำนวน 132,500 บาท จากยอดการสั่งซื้อพวงหรีดกระดาษ ตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2564 โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น มอบให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ภายใต้โครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีนายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และนางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

หากคุณกำลังมองหาพวงหรีดที่ให้...ได้มากว่า
นึกถึงเรา บุญหรีด พวงหรีดกระดาษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 
 
Donate_Banner.jpg

554,500.-

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎราคม พ.ศ. 2565

11-one for life.jpg

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ

“มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ” หรือ One for Lives Foundation ขึ้น เพื่อบำเพ็ญกิจการสาธารณประโยชน์ต่างๆ รวมถึงการบรรเทาทุกข์ สงเคราะห์ชุมชุน ตลอดจนส่งเสริมการศึกษา การวิจัยค้นคว้าของเยาวชน รวมถึงอนุเคราะห์และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

8-bli.jpg

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มุ่งช่วยเหลือผู้พิการทางการเห็นด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน

ทั้งชายหญิงโดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนาและให้การศึกษาสายสามัญและการฝึกอบรมด้านอาชีพ เพื่อช่วยให้ผู้พิการทางการเห็นสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

พร้อมกับร่วมมือกับหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้พิการทางการเห็น