top of page
Search
  • Writer's pictureบุญหรีด พวงหรีดกระดาษ

ตัวเลขสถิติขยะปริมาณขยะในปัจจุบัน

ในสถานการณ์ทั่วโลกมีขยะกว่า 2.01 พันล้านตันเกิดขึ้นในแต่ละปี การเพิ่มขึ้นของจำนวนขยะนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน มีขยะเพียงร้อยละ 16 หรือประมาณ 323 ล้านตันเท่านั้นที่ถูกรีไซเคิล ในขณะที่ร้อยละ 46 นั้นถูกกำจัดทิ้งอย่างไม่ยั่งยืน

.

ประเทศที่สามารถจัดการกับขยะได้ดีที่สุดคือ ประเทศสวีเดน

สวีเดนเริ่มจัดการกับขยะตั้งแต่ปี 1940 โดยเป็นประเทศแรกที่ริเริ่มการคัดแยกและรีไซเคิลขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งมากถึงร้อยละ 96 ของขยะทั้งหมด คอยหล่อเลี้ยงพลังงานได้มากกว่า 810,000 ครัวเรือน

.

ประเทศเยอรมนี

เยอรมนีได้ออกกฎหมายควบคุมขยะไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการผลิต จำหน่าย และบริโภค อีกทั้งสนับสนุนการคัดแยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้ง และมีการจ่ายเงินให้กับประชาชนที่นำขวดพลาสติกมาคืนให้กับร้านค้าหรือภาครัฐ ส่งผลให้เยอรมนีมีขวดพลาสติกที่ใช้ซ้ำได้มากถึงร้อยละ 64 ของท้องตลาดทั้งหมด แน่นอนว่าส่งผลต่อปริมาณขยะที่ลดลงอีกด้วย

.

สำหรับประเทศในภูมิภาคอาเซียนนั้นก็มีความพยายามในการลดขยะเช่นกันไม่ว่าจะเป็นประเทศอินโดนีเซียที่เริ่มโครงการในปี 2016 หรือกัมพูชาที่เริ่มเมื่อปี 2019 ด้วยแนวทางเก็บภาษีถุงพลาสติกรวมทั้งแนวทางห้ามใช้งานพลาสติกภายในประเทศ

.

สำหรับขยะในประเทศไทยนั้น ตามรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษพบว่าประเทศมีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นทุกปีโดยในปัจจุบันมีปริมาณขยะทั้งประเทศรวมกันอยู่ที่ 27 ล้านตันต่อปี หรือคิดเป็นตัวเลขเฉลี่ยคือทุกวันคนไทยสร้างขยะ 1.14 กิโลกรมต่อคนต่อวันโดยแบ่งเป็น

  1. ขยะอินทรีย์หรือที่ย่อยสลายได้ร้อยละ 64 ของขยะทั้งหมดที่ส่วนใหญ่เป็นอาหารเหลือทิ้ง

  2. ขยะรีไซเคิลร้อยละ 30 ของขยะทั้งหมด

  3. ขยะทั่วไปที่ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยากร้อยละ 3 ของขยะทั้งหมด

  4. ขยะอันตรายหรือขยะที่ต้องนำไปกำจัดด้วยวิธีเฉพาะร้อยละ 3 ของขยะทั้งหมด

.

แม้ประเทศไทยจะมีความพยายามในการรีไซเคิลแต่แนวโน้มขยะเพิ่มสูงขึ้นทุกปี เมื่อดูข้อมูลเชิงลึกจากการสำรวจตรวจสอบองค์กรการปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 7,777 แห่ง พบว่ามีเพียง 328 แห่งหรือไม่ถึงร้อยละ 5 ของทั้งหมดเท่านั้นที่สามารถรีไซเคิลและกำจัดขยะได้อย่างถูกวิธี ในขณะที่เหลือนั้นถูกกำจัดด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องเช่นเทกองทิ้งไว้ ฝังกลบ เผากลางแจ้ง

เผาในเตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ

.

อุปสรรคสำคัญในการกำจัดขยะนั้นอยู่มีอยู่หลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นงบประมาณในการสร้างวิธีหรือกระบวน การกำจัดขยะที่ถูกต้องและรวมไปถึงความร่วมมือจากทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน อย่างไรก็ตามทางภาครัฐได้ส่งเสริมแนวทาง 3R คือ Reduce Reuse และ Recycle โดยมีเป้าหมายที่จะลดขยะให้ถึงร้อยละ 50 ภายในปี 2027

.

สุดท้ายแล้วเราประชาชนทุกท่านสามารถลดปริมาณขยะได้เองด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ และลดการใช้สินค้าประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ไม่ใช่แค่สามารถช่วยประเทศไทยได้ แต่ยังสามารถช่วยโลกได้อีกด้วย

.1,659 views0 comments

Recent Posts

See All

โลกร้อนและขยะ

ภาวะโลกร้อนและขยะนั้นมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับภาวะโลกร้อนกันก่อน . ภาวะโลกร้อนนั้นคืออะไร? ภาวะโลกร้อนนั้นคือการที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั่วโลกสูงขึ้นกว่าปกติ อุณหภูมิที่สูงข

สีของพวงหรีดก็สามารถสื่อความหมายให้กับผู้รับ

พวงหรีดนั้นมีมากมายหลายประเภท แต่รู้หรือไม่สีของพวงหรีดก็สามารถสื่อความหมายให้กับผู้รับได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นการเลือกสีให้เหมาะกับผู้ล่วงลับ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราสามารถมอบให้เพื่อแสดงความอาลัยได้อย่า

ความเปลี่ยนแปลงของพวงหรีดในประเทศไทยจนปัจจุบัน

เริ่มแรกนั้นพวงหรีดมีต้นกำเนิดจากชาวตะวันตกซึ่งใช้ในงานมงคลและงานอวมงคลซึ่งช่วงเวลาที่เข้ามาในประเทศนั้นคาดกันว่าอยู่ในช่วงรัชกาลที่ 4 เป็นช่วงเวลาที่ชาวตะวันตกเริ่มเข้ามาในประเทศไทย . สมบัติ พลายน้อย

Comments


โพสต์: Blog2_Post
bottom of page